การใช้ยาในแต่ละอายุครรภ์

          สำหรับอายุครรภ์ไม่เกิน 8 สัปดาห์ ใช้ยาสอด 4 เม็ด + ยากิน 1 เม็ด ได้ผล 99-100% โดยกินยา Ru486(MTPill) กินตอนท้องว่าง หลังกินยาเสร็จแล้วให้นับเวลาไปอีก 36 ชั่วโมงให้สอดยา ไซโตเทค (Cytotec) อีก 4 เม็ด หลังจากสอดยาแล้ว ให้ใส่ผ้าอนามัยไว้ เลือดจะออกเหมือนประจำเดือน

 

สำหรับอายุครรภ์ที่เกิน 8 สัปดาขึ้นไปใช้ยาดังนี้

ท้อง 2-3 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 6 เม็ด

ท้อง 3-4 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 8 เม็ด

ท้อง 4-5 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 10 เม็ด

ท้อง 5-6 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด

ท้อง 6-7 เดือน ใช้ยาสอดไซโตเทค(Cytotec) 12 เม็ด

ท้อง เกิน 7 เดือนไปแล้ว ไม่แนะนำให้ทำแท้ง เพราะจะเป็นการคลอดก่อนกำหนด เด็กสามารถรอดชีวิตได้